امروز 1394/09/09 ساعت 13:14اخبار استانی

اولین جلسه کمیسیونهای (فنی و حقوقی ، رفاه و دارایی تامین اجتماعی ،روابط عمومی انتشارات و تحقیقات آموزش) جهت تصمیم گیری دوباره اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کمیسیونها با حضور اعضاء کمیسیون تشکیل گردید.

لیست شرکت‌های عضو انجمننام شرکت مدیرعامل شماره عضویت توضیحات
موردی یافت نشد


تب ها

بخشنامه ها